RODO

W związku z wejściem w życie - w dniu 25 maja 2018 r. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

1. Uczniowski Klub Sportowy "Kodokan" w Toruniu przetwarza Pani/Pana/Państwa Dziecka dane osobowe w związku z przynależnością do klubu.
2. Administratorem danych osobowych jest Prezes Klubu, a dane te są z - jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.

Administrator danych informuje, że:

1. przetwarzanie przez klub UKS Kodokan dane osobowe członków klubu pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
2. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres mailowy - [email protected]
3. Pani/Pana/Państwa dziecka dane osobowe:
a. podane w deklaracji członkowskiej ,karcie kolonijnej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
b. przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji celów statutowych klubu takich jak: prowadzenie szkolenia sportowego, udział we współzawodnictwie sportowym, uczestniczenie w obozach i zgrupowaniach, realizowanie zadań publicznych, pozostałej działalności statutowej związanych z przynależnością do klubu
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
(nie są przetwarzane w celach handlowych),
c. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu , a także po ustaniu
członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie
usprawiedliwionych celów Administratora - przez czas ich realizacji,
d. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
jakichkolwiek pomiarów,
4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana
danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie UKS Kodokan Toruń . Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie . Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu albo z wystąpieniem z klubu.

Z poważaniem
Zarząd UKS Kodokan