Regulamin składek członkowskich

REGULAMIN SKŁADEK
W UCZNIOWSKIM KLUBIE SPORTOWYM KODOKAN
obowiązujący od września 2018

1. Składka członkowska w roku szkolnym 2020/21 wynosi 1140 zł rocznie
- płatna w 9 miesięcznych ratach po 120,00zł oraz 1 miesięcznej racie w wysokości 60zł za miesiąc w którym są ferie zimowe, od osoby lub:
- 180zł - rodzeństwo 2 osoby
- 200zł - rodzeństwo 3 osoby i więcej
- 60zł - zadeklarowane treningi 1 raz w tygodniu
- opłata ustalona przez Zarząd Klubu - indywidualne przypadki objęte programami profilaktycznymi .


2. Składka członkowska może ulec zmianie (na początku roku szkolnego lub na początku roku kalendarzowego)

3. Składkę członkowską wpłacamy na konto klubu do 10 każdego miesiąca "z góry":
CREDIT AGRICOLE
Numer konta: 97 1940 1076 3004 9042 0000 0000,
z dopiskiem „składka członkowska za zajęcia judo, za kogo i za jaki miesiąc”

4. Nie ma zwolnień z opłat jak również ich pomniejszania w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach ( nieobecność można odrobić na innej grupie po wcześniejszym ustaleniu z trenerami). Wyjątek stanowią zwolnienia długoterminowe powyżej 1 miesiąca, sprawy tego typu będą rozpatrywane indywidualnie z trenerami.

5. Treningi prowadzone są zgodnie z kalendarzem roku szkolnego a zajęcia które wypadają podczas świąt i dni wolnych w szkole nie są odrabiane.

Zarząd UKS Kodokan